Artem Markelov

Latest results

Date   Race Pos. Points
28 Nov 2015 GP2: Abu Dhabi 22 0
21 Nov 2015 GP2: Bahrain 8 1
20 Nov 2015 GP2: Bahrain 15 0
11 Oct 2015 GP2: Russia 12 0
10 Oct 2015 GP2: Russia 23 0
6 Sep 2015 GP2: Italy 9 0
5 Sep 2015 GP2: Italy 5 10
23 Aug 2015 GP2: Belgium 5 6
22 Aug 2015 GP2: Belgium 3 15
26 Jul 2015 GP2: Hungary 18 0
25 Jul 2015 GP2: Hungary 22 0
5 Jul 2015 GP2: Great Britain 14 0
4 Jul 2015 GP2: Great Britain 21 0
20 Jun 2015 GP2: Austria 5 10
23 May 2015 GP2: Monaco 14 0
22 May 2015 GP2: Monaco 24 0
10 May 2015 GP2: Spain 5 6
9 May 2015 GP2: Spain 12 0
19 Apr 2015 GP2: Bahrain 12 0
18 Apr 2015 GP2: Bahrain 13 0